Luyện tập dạng bài tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Luyện tập dạng tìm tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ( câu 23, 42 )

Các bạn ấn đường link dưới đây để làm bài nhé 

Câu 23

Câu 42

Tham khảo LIST 100 TỪ VỰNG VỀ TÂM TRẠNG, CẢM XÚC 

Bài viết cùng danh mục